• Tu cesta se encuentra vacía

Política de privacidad

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Introducció
Tractarem les seves dades en conformitat amb els principis de: transparència, limitació, minimització, exactitud, integritat i confidencialitat, basats en el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en què es refereix el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de el 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
La política de privacitat de Auto-Taller Soldevila , publicada a la nostra web www.autotallersoldevila.com serà sempre vigent en cada moment, reservant-nos el dret a modificar-la sempre que sigui necessari. Si hi hagués una nova actualització aquesta serà publicada a la web i en el cas que afectés el client o usuari en els seus drets i llibertats serà comunicada directament a ell.
Responsable del Tractament
AUTO-TALLER SOLDEVILA
NIF: 47845593G
Adreça: Mare de Déu dels Munts,12 - 08500 - VIC - BARCELONA
Telèfon: 938860056
Email: tallersoldevila@gmail.com

Tractament de les seves dades
Les dades que tractem són la informació personal que el client o usuari ens proporciona per poder efectuar la contractació dels nostres serveis, així com la informació generada en la sol·licitud de la prestació d'aquests.
Aquesta empresa no es responsabilitza de les dades inexactes, incompletes o falses que ens pugui proporcionar el client. El client és el responsable de la informació que ens proporciona per a la contractació i gestió dels nostres serveis. Aquestes dades, respectant el principi de minimització, seran adequades, pertinents i limitades per atendre les finalitats per a les quals són recollides i respectant sempre la voluntat de el client o usuari. Els menors de catorze anys no poden autoritzar el tractament de les seves dades sense l'autorització dels seus pares i / o tutors legals.
Les dades que utilitzarem dels clients, o usuaris, són les obtingudes en el procés d’informació i de contractació dels nostres serveis tant de forma presencial com a través del nostre web i són: nom, cognoms, DNI, adreça postal, telèfon, adreça de correu electrònic i dades bancàries de domiciliació de les factures.
Les bases legitimadores utilitzades que ens permeten els diferents tractaments són les següents:
1.Segons la base de la prestació dels nostres serveis, en l'execució del contracte, es tractaran les seves dades amb les següents finalitats:
a. Prestació, gestió i manteniment dels nostres serveis contractuals amb el client.
b. Efectuar l'atenció al client per diferents mitjans: telefònics, a través de xarxes socials ,correu electrònic i postal .
2. Segons la base de l'interès legítim que consta en la nostra relació de client es tractaran les seves dades amb les següents finalitats:
a. Es podran tractar les dades proporcionades per l'usuari que sol·liciti, per qualsevol mitjà, informació sobre els nostres serveis per poder presentar ofertes comercials per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics o digitals.
El dret d'oposició a aquests tractaments es pot realitzar amb la seva petició, tal com consta en el seu apartat "Exercici dels seus Drets".
3. Segons la base del seu consentiment exprés per part de client o usuari amb l'obtenció del seu consentiment es tractaran les seves dades amb les següents finalitats:
a. Podrem tractar les dades obtingudes del contracte del client per enviar-li per qualsevol mitjà, inclosos electrònics o digitals, ofertes dels nostres serveis amb un termini màxim de dos anys després de la finalització del contracte.
b. Podem tractar les seves dades obtingudes del seu consentiment i interès de prestació dels nostres serveis i per tal de proposar-li ofertes dels nostres serveis amb un termini màxim de dos anys des que van ser proporcionades.
La retirada del seu consentiment per a aquests tractaments es podrà realitzar amb la seva petició, tal com consta a l'apartat "Exercici dels seus drets".
Terminis de Conservació.
Les seves dades seran tractades únicament i exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les quals van ser recollides en el seu moment, respectant sempre el principi de limitació en els seus terminis de conservació. Els terminis de conservació que seran aplicables en funció de la seva finalitat i de la seva base legitimadora, exceptuant que s'hagi indicat un termini diferent en la contractació d'algun dels nostres serveis, són:
A. El termini de conservació de les dades relacionades amb la contractació i la corresponent facturació de la prestació dels nostres serveis, en aplicació a la legislació civil, mercantil i fiscal vigents, serà de deu anys des de la finalització del contracte de prestació dels nostres serveis.
B. El termini de conservació de les dades relacionades amb els tractaments per preveure els interessos o preferències del client basats en l'interès legítim, per enviar comunicacions comercials, en cas d’haver-nos donat el seu consentiment en la finalització del contracte de prestació del servei, serà durant el termini màxim de dos anys, excepte resulti necessari ampliar-lo amb un termini superior a fi de complir amb la finalitat prevista.
C. El termini de conservació de les seves dades obtingudes del seu consentiment i interès de prestació dels nostres serveis per tal de proposar-li ofertes dels nostres serveis serà d'un termini màxim de dos anys des que van ser proporcionades.
Exercici dels seus drets.
Pot exercitar els drets com a titular de les seves dades:
• Dret d'Accés: Pot sol·licitar informació sobre les seves dades personals que la nostra empresa tingui de vostè i els possibles tractaments que s'estiguin realitzant.
• Dret de Rectificació: Pot sol·licitar la rectificació de les dades personals que siguin inexactes o que resultin incomplertes.
• Dret de supressió: Pot sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual van ser recollides, excepte quan hi hagi una obligació legal de conservar-les o hi hagi altres motius legítims per a la seva conservació.
En aquest sentit, en àmbit digital, si vostè s'exercita el "dret a l'oblit" l'empresa es dirigirà al proveïdor de serveis d'internet per comunicar la seva sol·licitud tenint en compta la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, excepte quan la seva conservació sigui necessària per motius legítims o una obligació legal de conservar-los.
• Dret d'oposició: Pot oposar-se a el tractament de les seves dades, excepte quan hi hagi motius d'interès legítim del responsable per continuar amb el tractament de les seves dades, llavors únicament seran conservats per l'exercici o defensa de reclamacions. El tractament de dades personals amb fins comercials o publicitaris no s'entendrà legítim i en conseqüència el dret d'oposició serà equivalent a la revocació del consentiment previ manifestat.
• Dret de Limitació: Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals amb les condicions establertes legalment. No obstant això, això podria implicar el bloqueig de les seves dades a fi d'evitar aquest tractament en un futur i que únicament es conservarien per a exercitar o defensar les seves reclamacions.
• Dret de portabilitat: Pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals, això permet a l'interessat rebre les seves dades personals facilitades al responsable i poder-les transmetre directament a un altre responsable en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.
Garantim l'adequació de mesures necessàries per al compliment de l'exercici dels seus drets gratuïtament, i necessitem que s'adjunti còpia del seu DNI a la seva sol·licitud per verificar la seva identitat.
Podeu fer la sol·licitud dirigint un escrit per carta postal, o bé per correu electrònic ,indicant el dret que vol exercir a l'adreça:
Auto-Taller Soldevila
Mare de Déu dels Munts,12 - 08500 - VIC - BARCELONA
Email: tallersoldevila@gmail.com

L'exercici d'aquests drets serà atès, segons la normativa actual, en el termini màxim d'un mes. En funció, però, de la complexitat de la sol·licitud i per poder atendre degudament, segons la seva implementació, això podria convertir-se en un termini superior però que no superaria els dos mesos addicionals.
L'Autoritat de Control en aquesta matèria de protecció de dades és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001) C / Jorge Juan, 6 www.agpd.es a la qual es pot adreçar si considera que no han estat degudament atesos , per la nostra empresa, els seus drets i llibertats de protecció de dades.
Destinataris.
No cedim les dades personals amb tercers destinataris. Únicament, amb l'objectiu de mantenir la prestació dels nostres serveis, i per desenvolupar les finalitats previstes en la nostra política de privacitat, podem efectuar puntualment comunicacions de dades a altres empreses que siguin legalment exigibles en el compliment de normatives .com les detallades a continuació:
A. Les empreses necessàries per a la prestació de servei.
Són els nostres proveïdors de confiança que poden tenir accés a dades personals per desenvolupar les tasques necessàries per a la prestació dels nostres serveis i que poden actuar com a encarregats de tractament de les dades, pel que estan obligats a complir les seves obligacions legals i a mantenir la deguda confidencialitat i secret de la informació. Per això podrem compartir informació personal del client o usuari web amb els serveis tècnics d'aquestes empreses, en funció de les necessitats pel desenvolupament d'aquestes tasques. En qualsevol cas les dades mai seran compartides a terceres empreses, sense el seu consentiment previ, excepte quan aquesta comunicació de dades sigui estrictament necessària pels casos que sigui necessari complir amb la normativa vigent en aquell moment.
B. Altres empreses basades en l'interès legítim.
Sempre que el client hagi consentit la utilització de les seves dades, i basat en l'interès legítim, les comunicacions podran efectuar-se a empreses que ens prestin serveis. En cap cas es produirà un accés permanent a les dades personals per part d'aquestes empreses i s'efectuaran només quan sigui estrictament necessari per a cada un dels casos.
Confidencialitat.
Des de Auto-Taller Soldevila adoptem les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat que siguin necessàries per tal de garantir la integritat, confidencialitat, disponibilitat i resiliència de les seves dades personals per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i l'accés no autoritzat. Tot això d'acord amb el que estableix la legislació aplicable.
En els casos de violacions de seguretat de les seves dades personals que suposin risc per als drets de les persones adoptarem totes les mesures necessàries per esmenar aquesta situació i reduir els efectes que poguessin haver ocasionat. Igualment es notifica als clients o usuaris i l'Agència Espanyola de Protecció de Dades quan això fos necessari i requerit per la normativa vigent.